การฝึกอบรม/กิจกรรมพนักงาน

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานการฝึกอบรม ประจำปี 2561

31 ธันวาคม 2561

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยในปี 2561 มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานเท่ากับ 36 ชั่วโมง/คน /ปี

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด