ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซด์และรายงานประจำปี โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

ทางอีเมล์

 1. 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

  กรรมการอิสระ

  E-mail: pakawat.k@pcsgh.com

 2. 2. นายจักร บุญ-หลง

  กรรมการอิสระ

  E-mail: Jukr.b@pcsgh.com

 3. 3. นายราชัย วัฒนเกษม

  กรรมการอิสระ

  E-mail: rachai.w@pcsgh.com

 4. 4. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  E-mail: angkrit.r@pcsgh.com

 5. 5. Mr. Taiji Ushioda

  กรรมการผู้จัดการ

  E-mail: t.ushioda@pcsgh.com

 6. 6. Mr.Hideo Ihara

  กรรมการผู้จัดการ

  E-mail: h.ihara@pcsgh.com

ทางไปรษณีย์

 1. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

  เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280