คณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ California State University,USA.
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • Director Certification Program (DCP) ปี 2564
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2557
 • Current Issue Seminar (CIS) ปี 2551
 • The Role of Chairman Program (RCP) ปี 2551
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2549
 • Audit Committee Program (ACP) ปี 2549
 • Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2547
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี. เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 12 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญาโท สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School University of Pennsylvania, USA.

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors - IOD)
 • การฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน" รุ่นที่ 15
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2548
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัททรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2542 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, และกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน : อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • 2556 - ปัจจุบัน : ประธานชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย
 • 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการและที่ปรึกษาศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
 • 2556 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรร ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • 2551 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ(นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2563 - ปัจจุบัน : ประธานคณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2564 - ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • 2563 - ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นและรางวัลบริการดีเด่นประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • 2552 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2543 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
 • 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2553 - 2560 : กรรมการและประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560 : รองประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • 2558 - 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2554 - 2561 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คช์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 52
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่น 29
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2559
 • Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) ปี 2559

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวสอบ บริษัท เอส โฮลเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2561 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • 2558 - 2559 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • 2555 - 2557 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
 • 2552 - 2554 : อธิบดีกรมการกงสุล

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Honors Degree) Industrial Management II class Pacifica States University, California,USA

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 • 2558 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 10 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด
 • 2554 - 2556 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 : ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
 • 2551 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล University of Tennessee, USA.

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.ดี. วาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจีทู จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญาโท สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School University of Pennsylvania, USA.

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors - IOD)
 • การฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน" รุ่นที่ 15
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2548
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัททรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2542 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, และกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน : อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • 2556 - ปัจจุบัน : ประธานชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย
 • 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการและที่ปรึกษาศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
 • 2556 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรร ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • 2551 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ(นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2563 - ปัจจุบัน : ประธานคณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2564 - ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • 2563 - ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นและรางวัลบริการดีเด่นประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • 2552 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2543 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
 • 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2553 - 2560 : กรรมการและประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560 : รองประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • 2558 - 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2554 - 2561 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คช์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 52
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่น 29
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2559
 • Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) ปี 2559

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวสอบ บริษัท เอส โฮลเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2561 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • 2558 - 2559 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • 2555 - 2557 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
 • 2552 - 2554 : อธิบดีกรมการกงสุล

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Honors Degree) Industrial Management II class Pacifica States University, California,USA

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 • 2558 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 52
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่น 29
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2559
 • Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) ปี 2559

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวสอบ บริษัท เอส โฮลเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2561 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • 2558 - 2559 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • 2555 - 2557 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
 • 2552 - 2554 : อธิบดีกรมการกงสุล

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี. เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 12 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Honors Degree) Industrial Management II class Pacifica States University, California,USA

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 • 2558 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -