โครงสร้างองค์กร

ผังการบริหารงานของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ผังการบริหารงานบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หมายเหตุ:
* ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยต่างประเทศในเชิงนโยบายและการจัดการทรัพยากรในภาพรวมขององค์กร
** ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จะกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทในประเทศไทยเท่านั้นและให้อำนาจการบริหารจัดการงานด้านการ ปฏิบัติงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PHG ในการกำกับดูแลงานในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาอย่างเบ็ดเสร็จ