ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PCSGH”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย โดยมีครอบครัวรุ่งโรจน์กิติยศ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด และบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงเปลี่ยนจากการลงทุนในบริษัทย่อย เป็นการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่ของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 2/1-4 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็น 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีและฮังการีทั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่ P.C.S. Machine Group Holding GmbH (“PHG”), P.C.S. Precision Works Germany GmbH (“PWG”), P.C.S. Precision Works Hennef GmbH (“PWH”), P.C.S. Machine Group Holding Hungary Kft. (“PHK”), P.C.S. Precision Works Kft (“PWK”), ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563)