วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท (Vision)

“The Manufacturer of Choice for Customers with World Class Quality”
ผู้ผลิตที่ลูกค้าเลือกด้วยคุณภาพระดับโลก

บริษัทในกลุ่ม พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตที่ลูกค้าเลือก
โดยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจตลอด
จนความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลก และบริการที่ลูกค้าประทับใจ

พันธกิจของบริษัท (Mission)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์
บริษัทฯ ตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยพันธกิจด้านต่างๆ ดังนี้

P

remium Quality for Customer ให้ความสำคัญด้านคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การผลิตจนถึงการส่งมอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ ลูกค้า

C

orporate Governance for Social จัดให้มีการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและช่วยเหลือ ส่งเสริมชุมชนรอบข้างและ สังคม

S

hareholders Benefits for Shareholder ส่งเสริมให้เกิดการขยายธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาต่างๆ เพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอให้กับ ผู้ถือหุ้น

G

lobal Supply for Growing with Business Partner สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า สามารถเป็นฐานการผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เจริญเติบโตไปอย่างมั่นคงพร้อมกับ คู่ค้า

H

appy Workplace for Satisfy Employee สร้างเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของ พนักงาน

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

Corporate Culture

P

SYCH - PCSGH จิตวิญญาณของ PCSGH
มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ลงมือทำงานและฝ่าฟันอุปสรรคทุกรูปแบบ

C

reativity ความคิดสร้างสรรค์
ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ การเป็นนักคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลา

S

ynergy ทำงานเป็นทีม
มีจิตอาสาและทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร