ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไปพร้อมกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนของบริษัท กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัทย่อย
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบาย, แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นภายในบริษัท ทุกปี รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นและแผนการกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ แนวทางการปฏิบัติ และการพัฒนามาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม รับประกันให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • บริษัทมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส และถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น มีการสอบทาน มีการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 • กรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของบริษัทต้องเป็นผู้นำตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอน ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การคอร์รัปชั่น หมายถึง การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม ในทุก ๆ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม เพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้ และให้หมายความรวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ การจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ การให้เงินสนับสนุน (สปอนเซอร์) กิจกรรมใด ๆ ที่ถูกกระทำอย่างไม่โปร่งใสและมีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชนดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

บริษัทมีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

 1. กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
 2. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
 3. กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 4. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและ เป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัย ข้อซักถามต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. การกำกับดูแลระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท, การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
 2. สอบทาน และรายงานผลการสอบทาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 3. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัย ข้อซักถามต่าง ๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

 1. กำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นภายในบริษัท มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย ให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง
 2. สอบทาน ตรวจสอบ และทบทวนความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และข้อกำหนดของกฎหมาย
 3. รายงานผลการสอบทาน การทบทวน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (กรณีจำเป็น เร่งด่วน)
 4. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท อย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม
 5. ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัย ข้อซักถามต่าง ๆ

คณะทำงาน บริหารความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 1. แต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในผังองค์กร มีหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น แนวทางการปฏิบัติและมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ได้ถูกนำไปใช้ภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด ทั่วทั้งองค์กร
 2. มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นภายในบริษัท และจัดทำมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น ๆ นำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
 3. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด
 4. ตระหนักและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 1. หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมี ข้อร้องเรียน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. หมายถึง ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้จัดการแผนกจากหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทจะตั้งขึ้น เพื่อทำการพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริง และหลักฐานต่างๆ เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกบริษัท และให้รายงานผลการการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น

พนักงานทุกคน ทุกระดับ

พนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. ศึกษา ทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
 2. ต้องถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ไม่ละเว้น ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม หรือ มีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุก ๆ กรณี
 3. ควรทำหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน และบริษัท ให้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท
 4. เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
 5. พนักงานระดับบริหาร และผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นในทุกหน่วยงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตลอดจนมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน การให้คำแนะนำในขั้นตอนการปฏิบัติ กำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ให้พนักงานในบังคับบัญชาของตน ทุกคนได้เข้าใจ และมีความสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เคร่งครัด โดยทั่วถึง
 6. กรณีมีข้อสงสัย ข้อซักถาม มีความไม่แน่ใจ ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนถูกต้องหรือไม่ ในแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้หารือผู้ร่วมงาน ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือขอคำแนะนำจากเลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ได้ความกระจ่าง และสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างความมั่นใจ ถูกต้อง และโปร่งใส
 7. มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท ร่วมจัดทำมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ กับคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. บริษัทมีนโยบายยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุนให้มีนำเงินทุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ไปช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง ฯลฯ
 2. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำอย่างเปิดเผย กระทำในนามบริษัทเท่านั้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยต้องเป็นการบริจาคให้กับองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใด ๆ เช่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ กำหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
 3. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นเงินสนับสนุน (Sponsorships) จะต้องกระทำอย่างเปิดเผย กระทำในนามบริษัทเท่านั้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัท ทั้งนี้จะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือ ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับเงินที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ กำหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
 4. ต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกใด ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบและเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึกตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า และต้องมีมูลค่าไม่มากเกินปกติวิสัย ทั้งนี้การได้รับ หรือจะให้ของขวัญ ของที่ระลึกใด ๆ ที่มูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท/ชิ้น/ครั้ง หรือต่อคน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายทราบ และอนุมัติก่อนการดำเนินการต่อไป
 5. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องอยู่ในระดับและขอบเขตที่เหมาะสม มีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ กำหนดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบงานขายและการตลาดอย่างสมํ่าเสมอ เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
 6. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบงานจัดซื้อ และทำสัญญาอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
 7. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของความ ซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ
  • บริษัทมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง แก่คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และให้รู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
  • บริษัทมีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และให้รู้ถึงบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
 8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
 9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ก็จะไม่ส่งผลทางลบต่อตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือถูกลงโทษใด ๆ
 10. หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้บริษัททราบทันที ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้
 11. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยการตรวจสอบ และควบคุมภายในโดยคณะทำงาน และหน่วยงานภายนอกตามที่บริษัทเห็นสมควร

การตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้จัดการแผนกจากหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบและให้สิทธิพิสูจน์ โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น

การลงโทษและการแจ้งผลการดำเนินการ

 1. การลงโทษพนักงานที่กระทำผิด ให้เป็นไปตามระเบียบการลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือโทษทางกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
 2. หากกรณีผู้กระทำผิดเป็นกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบหารือร่วมกับประธานกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดโทษตามที่เห็นสมควร และ/หรือให้ดำเนินการตามกฎระเบียบว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
 3. กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร

การสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และสาธารณชน ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างทั่วถึง บริษัทจึงกำหนดช่องทางในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ไว้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

 1. การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร
  • ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
  • เผยแพร่ใน intranet ของบริษัท
  • จัดการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
  • การจัดกิจกรรม หรือรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร โดยมีการสอดแทรกวัตถุประสงค์สนับสนุนแนวนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร
  • เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท
  • รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2)
  • การแจ้งโดยจดหมาย การจัดประชุมชี้แจงให้ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกฝ่ายทราบ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดทำสัญลักษณ์ หรือสื่อใด ๆ ที่แสดงถึง แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บนสิ่งของเพื่อให้แก่ลูกค้า หรือคู่ค้า เช่น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือในโอกาสทางธุรกิจ หรือในการส่งเสริมการขายของบริษัท

บริษัทจะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและ แนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายงานทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย โดยการสนับสนุนให้มีการริเริ่มโครงการระดับประเทศเพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้มั่นใจว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้บริษัทจะมีส่วนร่วมในการเสวนา และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทจะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้

 • บริษัทจะร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และกรอบความคิดเพื่อมุ่งหวังให้ทุกองค์กรที่เป็นแนวร่วมปฏิบัติได้นำไปใช้เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายตามโครงการ
 • บริษัทจะเข้าร่วม Integrity Pacts กับองค์กรอื่น และหน่วยงานภาครัฐ ในการประมูลและจัดซื้อสิ่งของ วัตถุดิบอุปกรณ์และการก่อสร้าง
  • บริษัทจะร่วมมือและร่วมคิดเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร และเป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
  • บริษัทจะร่วมในการสร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ในการประกอบธุรกิจ
  • บริษัทจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม และสื่อในการสร้างจิตสำนึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสู่การต่อต้านและการประณาม การทุจริตในทุกรูปแบบ
  • บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาและผู้ตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และยกระดับกระบวนการนี้ให้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย
  • บริษัทให้มีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ทุก 3 ปี

การดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 • ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการเปิดเผยตามกรอบแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption สำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่  6/2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เพื่อปรับปรุงนโยบายและแนวทางการดำเนินการรวมทั้งการติดตามผล กระบวนการรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามข้อกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน เกิดความเข้าใจ และพัฒนาความรู้ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผลักดันให้คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ได้รับทราบนโยบายโดยการเผยแพร่ทางจดหมาย และผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 • บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมแนวร่วมภาคประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชั่นของจังหวัดนครราชสีมา ในการประกาศ  เจตนารมณ์ รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย
 • บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ให้จัดทำหนังสือคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท (Corporate Governance and Code of Conduct) โดยกำหนดให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อให้บริษัทมีมาตรการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน
 • บริษัทได้ลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC ) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยบริษัทได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
 • บริษัทได้เผยแพร่และให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านกระบวนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ได้รับการบรรจุนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และกระบวนการอบรมในงาน (On the Job Training) ทั่วทั้งองค์กร

จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณบริษัทและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ปี หลักสูตรพนักงานใหม่ หลักสูตรประจำปี On the Job Training
2560 718 - 100%
2561 891 117 100%
2562 470 74 100%
2563 156 1,984 100%
2564 - 2,094 100%

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัท ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ( Whistleblower Policy) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ดังนี้

ทางอีเมล์

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการ chakramon.p@pcsgh.com
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ pakawat.k@pcsgh.com 
นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ jukr.b@pcsgh.com
นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ rachai.v@pcsgh.com
นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร angkrit.r@pcsgh.com 
นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน korawut.c@pcsgh.com
นายกุญชร เรามานะชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ koonchron.r@pcsgh.com
นายอธิวัฒน์ อภิโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด athiwat.a@pcsgh.com
Mr. Taiji Ushioda กรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม t.ushioda@pcsgh.com
Mr. Hideo Ihara กรรมการผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ h.ihara@pcsgh.com

ทางไปรษณีย์

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280