การฝึกอบรม/กิจกรรมพนักงาน

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานการฝึกอบรม ประจำปี 2559

24 พฤษภาคม 2560

เนื้อหา บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน โดยในปี 2559  มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานเท่ากับ 41.83 ชั่วโมง/คน/ปี

ภาพประกอบ

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย ประจำปี 2559 
บริษัท พี.ซี.เอส.แมนชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด