การฝึกอบรม/กิจกรรมพนักงาน

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานการฝึกอบรม ประจำปี 2562

11 มิถุนายน 2563

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยในปี 2562  มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานเท่ากับ 32.10 ชั่วโมง/คน /ปี

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย ประจำปี 2562
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด