คณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ California State University
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
 • อบรมหลักสูตร Current Issue Seminar (CIS) ปี 2551
 • อบรมหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) ปี 2551
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
 • อบรมหลักสูตร Finance for non-Finance Director (FN) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2558 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2556 - 2557 : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557 : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 13 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญาโท สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School University of Pennsylvania

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตรี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)
 • 2542 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • 2552 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2543 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2553 - 2560 : กรรมการและประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด(มหาชน)
 • 2559 - 2560 : รองประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • 2558 - 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2554 - 2561 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คช์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีโท ศิลปศาสตร์บัณทิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 - 2561 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • 2558 - 2559 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • 2555 - 2557 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • M.B.A. (Honors Degree) Industrial Management II class Pacific States University, California, USA

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550
 • อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 14 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. แคลิเบรชั่น จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด
 • 2554 - 2556 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด
 • 2551 - 2556 : กรรมการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ชิงหยวน) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 : ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
 • 2551 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล University of Tennessee

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558 : กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2556 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด
 • 2554 - 2556 : ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด
 • 2553 - 2554 : วิศวกร บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญาโท สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School University of Pennsylvania

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตรี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)
 • 2542 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • 2552 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2543 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2553 - 2560 : กรรมการและประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด(มหาชน)
 • 2559 - 2560 : รองประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • 2558 - 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2554 - 2561 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คช์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีโท ศิลปศาสตร์บัณทิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 - 2561 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • 2558 - 2559 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • 2555 - 2557 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • M.B.A. (Honors Degree) Industrial Management II class Pacific States University, California, USA

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550
 • อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีโท ศิลปศาสตร์บัณทิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 - 2561 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • 2558 - 2559 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • 2555 - 2557 : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 • บริษัททั่วไป : 13 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • M.B.A. (Honors Degree) Industrial Management II class Pacific States University, California, USA

ประวัติการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550
 • อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • - ไม่มี -