ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PCSGH”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีรายได้หลักมาจากเงินปันผล ที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทย่อย

ในปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ PCW, PCD, PCF และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนีและฮังการี 6 แห่ง ได้แก่ PHG, PHK, PWG, PWH, PWK และ EWS