Press Release

กิจกรรม COM2KIDS

30 July 2020

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม COM2KIDS เพื่อสนับสนุนคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และอยู่ในชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมอบให้กับโรงเรียน ในเขตอำเภอเมือง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทย และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 คุณกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำฉ่าสามัคคี โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนบ้านดอนน้ำใสวิทยา โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ และโรงเรียนบ้านหนองรังกา รวม 5 โรงเรียน จำนวน 32 เครื่อง ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและพัฒนาสังคม ชาว PCSGH ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด