การฝึกอบรม/กิจกรรมพนักงาน

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานการฝึกอบรม ประจำปี 2558

16 มิถุนายน 2559

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงานทุกระดับ โดยในปี 2558 มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานเท่ากับ 37 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 26 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด