ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2020

27 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้แทนขึ้นรับรางวัล Thailand’s Top Corporate Grand 2020 หรือองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในประเทศไทย ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมยายนต์ จากศาสตราจารย์ ดร.บัญฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020 โดยรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการทำวิจัยเรื่อง การจัดมูลค่าและการจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN และประเทศไทย ประจำปี 2563 ของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด