กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ
 3. ประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล
 1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  • พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  • ลาออก
  • เสียชีวิต
  • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน
 1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและคุณสมบัติ ของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 4. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 5. กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
 6. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 7. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 2. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงาน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี