CSR Activities

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เข้าศึกษาในสายการผลิตมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 14 ท่าน

Back