CSR Activities

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาในสายการผลิตมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 50 ท่าน

Back